Общи условия 2020-02-27T12:15:06+03:00

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТ

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от ЕйчТи ЕООД (дружеството) услуги посредством уебсайт („Общите условия”) и урежда отношенията между дружеството и всеки един от потребителите на уебсайта www.htdistillery.com.

І. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1.1. „IP Адрес” („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

1.2. ЕйчТи ЕООД, е търговско дружество със седалище и адрес на управление: гр. Варна, което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия, посредством администрираният от него сайт www.htdistillery.com

1.3. www.htdistillery.com (сайта, уебсайта) е уебсайт, посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставя възможност за намиране на информация относно продуктите на дружеството.

1.4. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

1.5. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, включително, но не само изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

1.6. „Интернет страница” е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

1.7. „Информационна система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

1.8. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва които и да е от предоставяните през уебсайта услуги и ресурси.

1.9. „Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

1.10. „Уебсайт” е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.

1.11. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

1.12. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

2.1. Дружеството, чрез Уебсайта предоставя в режим on-line на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия услуги („Услугите”), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания.

2.2. Услугите на Уебсайта се предоставят на всички ПОТРЕБИТЕЛИ без да е необходима предварителна регистрация. Такива са, без да се ограничават до: достъп до и използване, при спазване правилата на настоящите Общи условия, на разнообразни информационни ресурси, достъпни посредством Уебсайта –новини, забавни публикации, промоции, календар с информация за предстоящи събития, или друго предоставено от сайта съдържание, както и Потребителско съдържание, публикувано на Уебсайта;

2.3. Отношенията между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и сайта във връзка с предлагането, осъществяването на достъп и използването на платени услуги посредством Уебсайта се уреждат допълнително между страните.

ІІІ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

3.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в глобалната мрежа на интернет страница на сайта по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на Уебсайта. С всяко ползване на услугите и ресурси на Уебсайта, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

3.3. За да може да използва услугите по т. 2.3. на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да попълни съответната електронна форма за поръчка, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата на сайта.

3.3.1 В този процес, чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия и натискане на виртуалния бутон, ПОТРЕБИТЕЛЯТ, съответно родителят или настойникът на ПОТРЕБИТЕЛЯ, извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

3.3.2 При попълване на формата за поръчка ПОТРЕБИТЕЛЯТ, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно личността на ПОТРЕБИТЕЛЯ, и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира незабавно при всяка тяхна промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, гарантира, че данните, които предоставя в този процес са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно.

3.3.3 При не предоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, сайта има право да откаже регистрацията.